Grønn skattekommisjon og avgift på naturinngrep

I NOU 2015:15 anbefaler «Grønn skattekommisjon» at det innføres avgifter på naturinngrep som reduserer uberørt natur og biologisk mangfold. Det er bygging av veier i skogen som er utvalgets hovedankepunkt mot skogbruksnæringa. De konsentrerer oppmerksomheten om naturinngrep som er av varig karakter – irreversible inngrep kunne man kanskje si. Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | 3 kommentarer

Effekten av regnskogsatsingen

Statsministerens kontor sendte 4. desember ut en pressemelding med tittelen «Regnskogsatsingen har effekt». Det er et svar på kritikken fra Svein Solberg ved NIBIO. Jeg jobber verken for regjeringen eller NIBIO, og selv om jeg kjenner Svein har jeg ikke behov for å forsvare ham i ett og alt. Likevel kan det være på sin plass å knytte noen merknader til pressemeldinga fra SMK.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Skog og landskap

Dette skal IKKE handle om en nå fusjonert forskningsinstitusjon. Derimot skal det handle om vegetasjonstyper (særlig skog og åker) i landskapet.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | 1 kommentar

Fremragende forskning

Jeg hørte intervju med to kunstnere på radio her om dagen; Anneke von der Lippe og Lise Davidsen. Førstnevnte var strålende glad for å ha fått Emmy pris noen få minutter tidligere. Davidsen ble nok intervjuet noe lenger etter at hun fikk Statoilstipend og ga uttrykk for en mer reflektert holdning til konkurranser i kunstnerisk virksomhet. Hun mente konkurranser hadde bidratt positivt til hennes image og til økt etterspørsel etter hennes operasang, men hun var ganske kritisk til å konkurrere om kunstneriske prestasjoner. Hun var glad for å opptre sammen med kompetente kolleger, men mente det var vanskelig å rangere kunstneriske prestasjoner. Det er litt på samme måte med forskning også. Det er ikke så lett å fastslå hva som er fremragende forskning mens den pågår. Les videre

Publisert i Artikler | Merket med | 1 kommentar

Ekstensivt skogbruk

Professor Andreas Brunner satte meg på tanken om ekstensivt skogbruk som betegnelse på en forvaltningsmodell som ser ut til å bli stadig vanligere i Norge. Vi har vært vant til å diskutere investeringsnivået i primærproduksjonen som mer eller mindre intensiv skogskjøtsel. På den sørlige halvkule har jeg jo også støtt på et såkalt eksploaterende skogbruk, dvs. et skogbruk der man bare høster (helst bare det mest verdifulle tømmeret) uten å investere noe i gjenvekst i det hele tatt.  Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Forskning for vitenskap eller forskning for praksis?

Hva bruker skogforskere kreftene på i Norge og i Afrika?

I en artikkel på Forskning.no hevder professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk museum, UiO, at naturforvaltning i Norge bygger på for dårlig kunnskap om naturen. Det kan vi fort bli enige om. Han viser til at det er vanskelig å finansiere forskning som beskriver natur i konkurranse med forskning som teoretiserer om prosesser og årsakssammenhenger i naturen. Det er den siste typen som er lettest å publisere internasjonalt, og som derfor er mest interessant for forskere og universiteter på jakt etter siteringer og prestisje. Men det er kanskje ikke slike resultater som er av størst praktisk interesse for folk som skal avgjøre hvilke inngrep i norsk natur som er bærekraftige. I alle fall har vi ikke veldig godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av inngrep i naturen for enkeltarter, og vi vet ikke nok til å kunne prioritere verneobjekter med utgangspunkt i risiko, nytte og kostnad.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | 1 kommentar

Skog som aldri blir hogstmoden

Hva er det som er hogstmoden skog? Av og til krangler miljøvernere og tømmerprodusenter om hogstmodenhetsbegrepet. Miljøvernere påpeker gjerne at norske skogstrær kan bli mange hundre år gamle, og at det er ødeleggende for det biologiske mangfoldet å hogge dem før de blir ett hundre år. Økonomer vil da påpeke at trær og grunn er en kapital som eieren må ha avkastning av på linje med all annen kapital som benyttes til verdiskaping. Er skog hogstmoden når toppskuddene blir korte, eller er den hogstmoden når skogindustrien betaler godt for tømmeret – eller avhenger hogstmodenheten av så mange ting at vi faktisk må konkludere med at noe skog aldri blir hogstmoden?

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med | Skriv en kommentar

Beste masteroppgave i skogfag

Linn Viken Bøe skrev den beste masteroppgaven i skogfag i året som gikk. Les mer om det her. En del av oppgaven handler om de diskursene og narrativene skogbruksnæringa og naturvernorganisasjonene benytter seg av i kampen om den skogfaglige virkelighetsforståelsen. Det var en litt spesiell opplevelse å delta på prisutdelingen der kun den ene diskursen kom til orde.

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/div/Beste_masteroppgave_2014.pdf

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187075/1/LevendeSkog_Forhandlinger+%C3%85rsakerTil_Brudd_Final.pdf

Publisert i Mediaklipp | Merket med , , | 2 kommentarer

Hvor lenge skal skogeierandelslagene konkurrere om tømmeret?

I de siste par tiår har vi sett stadig sterkere konkurranse mellom tømmerkjøperne, og etter nedleggelsen på Hurum er kampen om tømmeret blitt mer tilspisset enn på lenge. Det som en gang var samvirkeorganisasjoner for bønder med små og midlere skogeiendommer er nå blitt meglerhus for kjøp og salg av tømmer. En stund holdt de seg innenfor sine tradisjonelle nedslagsfelt, basert på gamle dagers fløtingsvassdrag, men nå kjøper flere av dem tømmer i de samme distriktene – av og til av samme skogeier.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 2 kommentarer

Tine Sundtoft, regnskogsatsing og hva forskning viser om Amazonas

Tidligere har jeg brukt lignelsen om fjellet som fødte en mus i omtale av norske milliardbidrag som skulle bidra til redusert avskoging i Brasil. Nå er det mest passende å henvise til fjæra som ble til sju høns.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | Skriv en kommentar