Klimabokføring i skogen

Skogens rolle som lager av karbon er viktig i klimasammenheng. Avskoging og skogforringelse bidrar til store utslipp av klimagassen CO2. Når biomassen i skog øker betyr det at CO2 hentes ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen og karbon blir bundet i vegetasjonen. I Norge har det foregått en akkumulasjon av biomasse i skog i mange år. Det er to hovedgrunner til dette; 1) omlegging av skogskjøtselen til enalderskogbruk og planting av ny skog etter hogst i perioden 1945-75, og 2) uttak av mindre tømmervolum enn tilvekst i hele perioden etter 1945. Forholdet mellom uttak og tilvekst er vist i Fig.1. Avvirkninga har vært nokså stabil i hele perioden mens tilveksten har blitt fordoblet. Akkumulasjonen av biomasse har altså gått raskere og raskere. Dette er vist i Fig.2. Nå er stående volum tre ganger så stort som for 100 år siden.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 1 kommentar

Skogbruksplanlegging post-Nersten

Sveinung Nersten gikk bort i desember 2017. Med det er en sentral skikkelse i skogfagmiljøet ved NLH/NMBU ikke med oss lenger, og vi blir gående å tenke på hva som har skjedd med det faget han forsøkte å lære oss. Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | Skriv en kommentar

Verdiskaping og ringvirkninger

I skogpolitiske drøftinger dukker det jevnlig opp påstander om verdiskaping i skogsektoren og de ringvirkningene som følger av at det produseres trevirke i skogen. Spørsmålet om hva skogen betyr for det norske samfunnet er selvsagt interessant for oss som har skogfag som profesjon, men også for mange andre. For de som er engasjert i skognæringa er det ekstra viktig. Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Er miljøgodene i skogen positive eksternaliteter eller «produserte» økosystemtjenester?

I miljøøkonomien vies eksterne effekter stor oppmerksomhet – og da helst de negative effektene. Eksterne effekter kommer som utilsiktede resultater av økonomisk aktivitet. Det kan være forurensing, trengsel, redusert biodiversitet, eller karbonbinding. Skogeiere som leverer tømmer for salg betaler avgifter (direkte eller indirekte) på forurensende forbruksmateriell. Derimot straffes meget få av dem for eventuelle negative effekter på det biologiske mangfoldet. De får heller ikke betalt for karbonlagring i levende biomasse, eller for attraktivt turterreng i skogen. Det er imidlertid innført en rekke reguleringer for å sikre både biodiversitet og rekreasjonsverdier – noen offentlige og noen private.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Hogst og skogbevaring i Kongo

Det har ikke manglet på advarsler mot å bruke mange norske midler på å bevare regnskogen i DR Kongo. Landet er politisk og militært ustabilt og korrupsjonen florerer. Tømmerhogst og -eksport er en lønnsom ekstraktiv virksomhet for krigsherrer og brutale kapitalister. Hvis dette kunne stanses ville det være en stor seier for bevaring av miljø og lagring av karbon i vegetasjon. Men situasjonen er så uoversiktlig at man fort risikerer å sløse bort pengene. Bistandsaktuelt sitt oppslag om juks og fanteri i forbindelse med det norskstøttede CAFI-initiativet illustrerer dette. Halvor Solheim har argumentert for bruk av bistandspenger selv når man vet at noe av midlene forsvinner på veien. Om han syns at CAFI er et godt prosjekt vites ikke.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Verdier i vekst – ny stortingsmelding om skogpolitikken

Ole Hofstad og Hans Fredrik Hoen

Landbruks- og matdepartementet la 14. oktober fram en ny stortingsmelding om skogpolitikken. 7. november avholdt stortingets næringskomité en høring om meldinga. For to lærere ved NMBU er det fristende å gi karakter både til teksten og til deltakerne i høringa, men det skal vi prøve å unngå. En del merknader må det likevel være lov å komme med. Som naturlig er, har disse først og fremst sitt utgangspunkt i vårt akademiske ståsted.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | 5 kommentarer

Naturforvaltning – fins det?

For en stund tilbake skrev Sunniva Rose et innlegg i Dagbladet med tittelen ”Jeg hater ordet ’naturlig’”. Hun peker på at alt i naturen er bygget opp av grunnstoffene, og at stoffenes egenskaper er helt avhengige av hvordan grunnstoffene er satt sammen, men ikke av om sammensetningen er resultat av industriell produksjon eller av en prosess i det vi kaller naturen. Å bruke ”naturlig” som kvalitetsstempel eller kriterium på om et stoff er trygt og godt blir således ganske dilettantisk. Vi har hatt noen diskusjoner ved Institutt for naturforvaltning også om hva vi skal forstå med ordet ”natur”, uten at vi har kommet til noen klar konklusjon. Hva består skillet mellom natur og kultur egentlig i? Hvis vi krever at natur skal være urørt av mennesker, blir det ikke mye natur igjen på kloden – i alle fall ikke i Europa. Men hvor stor menneskelig påvirkning kan vi akseptere, og fortsatt snakke om natur? Fins det natur i Los Angeles? Når kastanjene blomstrer i Bygdø allé, er vi vitne til naturens utfoldelse da? Og når Sigmund Hågvar er ute og går i hundremeterskogen på Nordstrand, befinner han seg i naturen da? Hva med meg på veg mellom tujahekkene i villastrøket hjemme?

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 1 kommentar

Trær som tenker, planlegger og føler omsorg for avkom og naboer

Peter Wohlleben har skrevet en bok om «trærnes hemmelig liv». Han menneskeliggjør trærne – tillegger dem evnen til å tenke, planlegge og føle empati. Det virker som han er på linje med min indiske kollega som i tråd med hinduistisk religion tillegger all natur et sjelsliv, og oss mennesker en plikt til å fare så varsomt fram som vi kan i omgang ikke bare med mennesker, men også med trær og alt annet i naturen. Jeg tror ikke på hinduismen eller noen annen religion, men har ikke noen innvending mot budet om å fare varsomt fram i eller med naturen.

Wohlleben har fått stor oppmerksomhet om boka si i Norge i det siste. Først dukket han opp hos Skavland på fjernsyn. Så fikk han et stort oppslag av Ole Mathismoen i Aftenposten. Nå er det Hilde Bjørnskau i NRK som har skrevet om Wohllebens ideer.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | 1 kommentar

Lønner det seg å drive med lukkede hogster i granskog på Østlandet?

Når vi skal prøve å svare på dette, må vi se litt nærmere på hva det betyr at noe lønner seg. Vi kan mene at hvis slik skogskjøtsel gjør at skogeier går med overskudd (profitt), ikke taper penger, så er praksisen lønnsom. Vi kan imidlertid se det slik at hvis lukkede hogster gir mindre profitt enn flatehogst, så er lukkede hogster ikke lønnsomme. I det siste tilfellet må vi altså sammenligne resultatet av to alternative skjøtselsmetoder. Antakelig er de fleste skogeiere mer interessert i en slik sammenligning enn i om lukkede hogster kan gi et positivt finansielt resultat i det hele tatt.

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 6 kommentarer

Skogen som blir ødelagt av menneskene

«Skogen er fortsatt det økosystemet i Norge hvor mennesker har gjort størst skade. Men utviklingen går nå i riktig retning». Slik skrev NTB i november i fjor på grunnlag av naturindeks for Norge som Klima- og miljødirektoratet lager hvert femte år. Jeg holdt på å få kaffen i vrangstrupen da jeg leste dette på telefonen min. I all verden – store deler av Akershus og Østfold var vel dekket av skog i lang tid etter at innlandsisen smelta – og nå er veldig mye av disse arealene enten dyrka eller bygd ned. Hvor er det menneskene har gjort skade? Og hva vil det si å skade naturen? Hvis vi avskoger i Norge, og dyrker ny åker, skader vi naturen da? Nei, det gjelder ikke i Norge, bare i Brasil. Eller er svaret kanskje ja i dag, men ikke oppdyrking i bronsealderen. Når gikk oppdyrking over fra å være en berikelse av naturen til å bli en ødeleggelse?

Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar